Obchodné podmienky spoločnosti V-Fit, s.r.o.,

ktorá je prevádzkovateľom webového sídla www.vasweb.click

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

V-Fit, s.r.o.
Voderady č. 210
919 42 Voderady
IČO: 46402977
DIČ: 2023362968

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28262/T

Tel.: +421 948 361 400
E-mail: podpora@vasweb.click

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.1. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.2. Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.3. Podnikateľom sa taktiež pre účely týchto obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach pre podnikateľov.

1.4. Ak je jednou zo zmluvných strán fyzická osoba – spotrebiteľ, tak  na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5. Ak je druhou zmluvnou stranou podnikateľ (viď. vyššie), tak sa na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Popis služby

2.1. Výroba webstránky a/alebo internetového obchodu (eshopu)

Webstránkou sa rozumie internetová prezentácia, ktorej jednoznačným identifikátorom je doménové meno alebo URL Uniform resource locator (ďalej len URL). Internetová prezentácia bude riadená a spravovaná CMS systémom, čo je elektronický systém na správu obsahu internetovej prezentácie s užívateľsky prívetivým prostredím.

Eshopom sa rozumie internetový elektronický obchod, ktorý je rovnako identifikovateľný doménovým menom alebo prostredníctvom URL, pomocou, ktorého je možné vykonávať predaj tovaru, produktov, služieb. Elektronický obchod je riadený a spravovaný CMS systémom, s užívateľsky prívetivým prostredím.

Výroba webstránky/eshopu prebehne ihneď po uhradení služby registrácia domény a webhostingu. Je to proces kedy príde k základnému sfunkčneniu/inštalácii CMS systému na správu internetovej prezentácie/internetového obchodu až do okamihu pripravenia elektronického systému na naplnenie obsahom. Obsahom sa rozumie text, obrázky, audiovizuálne súbory (videá, hudba, zvuky)

2.2. Doména a webhosting

Registrácia domény a webhostingu je nevyhnutnou súčasťou výroby webstránky alebo eshopu (internetového obchodu). Kupujúci po odoslaní návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom objednávkového formulára na tejto web stránke vyjadruje súhlas so zriadením služby registrácia domény a zakúpenie webhostingu, inak nie je možné zo strany predávajúceho splniť základné požiadavky na výrobu web stránky, či e-shopu. Po vykonaní registrácie domény a webhostingu u tretích strán je kupujúci povinný vykonať úhradu týchto služieb na obdobie jedného roka, podľa pokynov tretej strany. Táto komunikácia prebieha primárne elektronicky.

2.3. Inštalácia CMS (Content Management System)

Služba inštalácia CMS (angl. Content management system – systém na správu obsahu) je nevyhnutnou súčasťou prevádzky každej web stránky, či e-shopu (internetového elektronického systému určeného na predaj tovaru a služieb).

Predávajúci vykoná túto službu, inštaláciou CMS na server, zriadením databázy a jej prepojením s CMS. Prípadne zriadením e-mailových schránok podľa požiadaviek kupujúceho.

Po vykonaní tejto služby je internetová prezentácia a/alebo internetový obchod pripravený na používanie v základnom nastavení, so základnými funkciami a v základnej grafickej šablóne. Pripravené na naplnenie obsahom.

2.4. Unikátny dizajn webstránky/eshopu

Služba zahŕňa licenciu na používanie premium šablóny, ktorú je potrebné nainštalovať do CMS. Táto šablóna umožňuje rozšírené možnosti dizajnu a unikátne rozšírenia uľahčujúce správu/administráciu webstránky. Pomocou tejto služby je možné prispôsobiť jednotlivé prvky webstránky alebo eshopu individuálnym požiadavkám.

2.5. Naplnenie obsahom

Ak kupujúci zašle prostredníctvom elektronického formulára podklady potrebné k naplneniu webstránky obsahom (texty, obrázky, videá a pod.), predávajúci vykoná podľa pokynov túto službu. Predávajúci vytvorí vhodnú obsahovú štruktúru potrebnú pre doplnenie obsahu. Dodané podklady zoptimalizuje pre použitie na webstránke s ohľadom na rýchlosť načítania webstránky.

2.6. Copywriting

Predávajúci dodané podklady optimálne zhodnotí v súlade so zásadami copywritingu. V tejto službe sa zohľadňuje SEO – optimalizácia pre vyhľadávače, správne členenie textov, gramaticky správne textové výstupy, alternatívne popisy prvkov.

2.7. Google Adwords

Predávajúci v mene kupujúceho zriadi účet služby Google Adwords. Google Adwords slúži ako reklamný kanál pre vyhľadávanie v Google a v sieti partnerov Google. Predávajúci túto službu zriadi v nevyhnutne potrebnom rozsahu, tak aby boli obsiahnuté všetky kľúčové oblasti inzercie.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového formulára na tejto webstránke (ďalej len „objednávka“).

3.2. Automatické e-mailové oznámenie o objednávke, ktoré sa zašle automaticky po odoslaní objednávkového elektronického formulára na tejto webstránke sa nepovažuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy. V automatickom e-mailovom oznámení sa nachádzajú pokyny na uhradenie objednaných služieb a po vykonaní úhrady podľa týchto pokynov sa považuje kúpna zmluva za uzavretú. V prípade, že po odoslaní objednávkového formuláru, automatické e-mailové oznámenie kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neobdrží je povinný požiadať o jeho dodatočné zaslanie. Žiadosť o jeho dodatočné zaslanie kupujúci vykoná akýmkoľvek vhodným spôsobom (e-mailovou správou, telefonicky, zaslaním kontaktného formulára na stránke s kontaktnými údajmi).

3.3. Po vykonaní úhrady podľa automatického e-mailového oznámenia sa pripíše uhradená čiastka na účet spoločnosti V-Fit, s.r.o.. Od tohto okamihu sa zmluva na diaľku považuje za uzatvorenú a predávajúci neodkladne začne plniť služby, ktoré vyplývajú z uzatvorenia zmluvy.

4. Storno objednávky a zrušenie kúpnej zmluvy

4.1. Storno objednávky a zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci môže do 14 dní od vykonania úhrady objednávku stornovať a kúpnu zmluvu tak zrušiť, pričom uhradená čiastka bude v plnej výške vrátená kupujúcemu. Kupujúci tak môže urobiť bez udania dôvodu. Uhradená čiastka bude prevedená späť na účet kupujúceho v lehote 14 kalendárnych dní.

4.2. Storno objednávky a zrušenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, v prípade, že z vážnych dôvodov nemôže kúpnu zmluvu splniť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci o tomto neodkladne informuje kupujúceho. Uhradená čiastka bude kupujúcemu prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

5.1. Predávajúci je povinný:

 • po uzavretí kúpnej zmluvy, neodkladne vykonať služby, ktoré si kupujúci prostredníctvom elektronického formuláru objednal
 • zabezpečiť kupujúcemu plný prístup k objednaným službám
 • umožniť kupujúcemu prevoditeľnosť a prenositeľnosť všetkých objednaných služieb

5.2. Predávajúci má právo:

 • ak kupujúci odstúpi od zmluvy v lehote 14 dní od uhradenia objednaných služieb, všetky služby nezvratne zmazať
 • na plný prístup k jednotlivým objednaným a zriadeným službám počas ich celej životnosti

6. Práva a povinnosti kupujúceho

6.1. Kupujúci je povinný:

 • umožniť plný prístup ku všetkým objednaným službám počas celej ich životnosti (inak nie je možné vykonať potrebné alebo nevyhnutné zásahy na udržanie funkčnosti a aktuálnosti týchto služieb)
 • rešpektovať pokyny a brať do úvahy odporúčania predávajúceho smerujúce k celkovému zlepšeniu týchto služieb
 • chrániť prístupové údaje k službám, ktoré si objednal, pred neoprávneným zneužitím alebo prístupom tretích strán

6.2. Kupujúci má právo:

 • na dodanie kompletných taxatívne vymedzených služieb (vykonanie prác) tak ako si ich objednal
 • na podporu a odbornú pomoc počas 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škodu

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k uvedeným službám až po uplynutí lehoty 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

7.2. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené neodborným, nevedomým alebo iným zásahom do funkčnosti služieb, ktoré si objednal.

7.3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť na škodách, ktoré nespôsobil, nemohol ich ovplyvniť alebo ich spôsobila tretia strana.

7.4. Predávajúci sa nepodieľa na škode následnej, ktorá bola spôsobená kupujúcemu, znefunkčnením a zneprístupnením jednotlivých služieb, či znemožnením prístupu k webstránke alebo eshopu.

8. Podiel tretích strán na kúpnej zmluve a vylúčenie zodpovednosti

8.1. Do zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim tretia strana priamo nevstupuje. Do zmluvného vzťahu vstupuje kupujúci a tretia strana v okamihu kedy príde k uhradeniu služby doména a webhosting, nakoľko tieto služby zabezpečuje tretia strana.

8.2. Predávajúci zabezpečuje sprostredkovane služby registrácia domény a webhosting prostredníctvom tretích strán. Kupujúci odoslaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy dáva splnomocnenie predávajúcemu na sprostredkovanie týchto služieb, pričom predávajúci nenesie žiadny sprostredkovateľský provízny podiel na sprostredkovaní týchto služieb.

8.3. Predávajúci zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, nefunkčnosť alebo nedostupnosť služieb tretích strán.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na tejto web stránke.

9.2. Uzavretie kúpnej zmluvy sa riadi podľa všeobecných obchodných podmienok platných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zmenou obchodných podmienok nedôjde k zmene kúpnej zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na diaľku prostredníctvom tejto web stránky.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne vo forme e-mailových správ. V prípade nutnosti môže byť komunikácia vedená aj telefonicky alebo osobne, avšak dohody zmluvných strán musia byť následne potvrdené písomnou formou (e-mailom, poštou).

9.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.